На главную страницу В начало раздела Назад

На главную страницу В начало раздела Назад
Imee Ooi.
"Prajñā-pāramitā Hdaya Sūtram"."Vajraccedika Prajna Paramita Sutta".


"Nilakaṭha Dharai".


Nilakantha Dharani by Imee Ooi.

Namo Ratna Trayaya / Namah Arya Avalokitesvaraya
/ Bodhisattvaya / Mahasattvaya / Mahakarunikaya / Sarva Bandhana / Chedana Karaya / Sarva Bhava Samudram / Sosana Karana / Sarva Vyadhi / Prasamana Karaya / Sarva Mrtyu Upa-Drava / Viansana Karana / Sarva Bhaye / Su Trana Karaya / Tasmat Namas Krtva Idam / Arya Avalokitesvara / Bhastinam Nilakantha / Pi Nama Hrdayam / Avarta Isyami / Sarvartha-sadhanam / Subham Ajeyam / Sarva Bhutanam / Bhava Marga / Visuddhakam / Tadyatha Om / Aloke Aloka-mati / Lokati Krante He / Hare Arya Avalokitesvara / Maha bodhisattva / He Boddhisattva / He Maha bodhisattva / He Virya Bodhisattva / He Mahakarunika / Smara Hradayam / Hi Hi / Hare Arya Avalokitesvara / Mahesvara Parama / Maitra-Citta / Mahakarunika / Kuru Kuru Karman / Sadhaya Sadhaya / Vidyam / Ni Hi Ni Hi / Varnam Kamam-Game / Vitta-Kama Vigama / Siddha Yogesvara / Dhuru Dhuru Viryanti / Maha Viryanti / Dhara Dhara Dharendresvara / Cala Cala Vimala / Amala Murte / Arya Avalokitesvara / Jina Krsna Jata-Makuta Valam / Ma Pra-Lamba / Maha Siddha Vidya dhara / Vara Vara Maha Vara / Bala Bala Maha Bala / Cala Cala Maha Cala / Krsna-Varna Nigha / Krsna Paksa Nirghatana / He Padma-Hasta / Cara Cara Desa / Caresvara / Krsna Sarpa Krta Yajnopavita / Ehyehi Maha / Varaha-Mukha / Tripura-Dahanesvara / Narayana / Va Rupa / Vara Marga Ari / He Nilakantha / He Mahakara / Hala hala Visa / Nir-jita Lokasya / Raga Visa Vinasana / Dvesa Visa Vinasana / Moha Visa Vinasana / Huru Huru Mala / Huru Huru Hare / Maha Padmanabha / Sara Sara / Sri Sri / Suru Suru / Bhu ruc Bhu ruc / Buddhaya Buddhaya / Boddhaya Boddhaya / Maitri Nilakantha / Ehyehi Vama / Shitha Simha-Mukha / Hasa Hasa / Munca Munca / Mahattahasam / Ehiyehi Pa / Maha Siddha Yogesvara / Bhana Bhana Vaco / Sadhaya Sadhaya Vidyam / Smara Smaratam / Bhagavantam Lokita / Vilokitam Lokesvaram / Tathagatam / Dadahi Me / Drasana Kamasya / Darsanam Pra / Hia daya Mana Svaha / Siddhaya Svaha / Maha Siddhaya Svaha / Siddha Yogesvaraya Svaha / Nilakanthaya Svaha / Varaha-Mukhaya Svaha / Maha-dara Simha-Mukhaya Svaha / Siddha Vidyadharaya Svaha / Padma-Hastaya Svaha / Krsna-Sarpa Krta Yajno pavitaya Svaha / Maha Lakuta daharaya Svaha / Cakra yuddhaya Svaha / Sankha-Sabdani Bodhanaya Svaha / Vama Skandha desa Shitha Krsna jinaya Svaha / Vyaghra-Carma Nivasa naya Svaha / Lokesvaraya Svaha / Sarva Siddhesvaraya Svaha / Namo Bhagavate / Arya Avalokitesvaraya / Bodhisattvaya / Mahasattvaya / Mahakarunikaya / Sidhyanthu Me / Mantra-Padaya Svaha


"Dharani Buddha Medicine".Dharani Buddha Medicine by Imee Ooi.

Намо Багавате Байшаджье Гуру Вайдурья Праба Раджая, Татхагатая, Архате, Самьяксам Буддая, Таията, Ом Байшаджье Байшаджье, Байшаджья Самудгате Сваха!


"Amitabha"."Om Mani Padme Hum"."Guan Yin Bodhisattva"."Mantra of Green Tara"."Mantras of the sanskrit".


Ушниша виджая дхарани сутра.
Праджняпарамита хридая сутра (собрание переводов).


"Great Mercy Mantra".
"The Chaht of Metta"."Ratana sutta".
\