Дхарани: "Тэ буль джон нын ом син джу".
Традиция ордена Чоге. Транскрибция с корейского для проведения церемоний русскоязычными верующими Московской общины Дальма-са.

Сытатага тосынисам ситата патырам апара джитам пыратюн гирам дарани

намах сарыба будда бодисаты пебях намо сапта нам самяк самбудда котинам сасы раба касам канам намо рокеа рыхан танам намо сыро тапан нанам намо сыкырыта гаминам намо анагаминам намо роке самяк катанам самяк пыра типан нанам намо раты натыраяя

намо багабатэ тырыда сурасэна пыра хара нараджая-татагатая арыхатэ самяк самбуддая намо багабатэ амитабая-татагатая арыхатэ самяк самбуддая намо багабатэ аксобяя-татагатая арыхатэ самяк самбуддая намо багабатэ баисаи джягуру баитуря пыра бара джая-татагатая арыхатэ самяк самбуддая намо багабатэ сампусы пита саренды рараджая-татагатая арыхатэ самяк самбуддая намо багабатэ сакхямунае-татагатая арыхатэ самяк самбуддая намо багабатэ ратына кусума кетураджая-
татагатая арыхатэ самяк самбуддая

намо багабатэ татагата курая намо багабатэ падыма курая намо багабатэ бажира курая намо бага батэ мани курая намо багабатэ гарыжа курая

намо дэба рысинам намо ситта бидя даранам намо ситта бидя дала рысинам сапану гыраха сама рытанам
намо бырахы манэ намо индырая намо багабатэ рудырая умапати сахеяя намо нараяная раксам миса хеяя памча маха мудыра нама сыкыры тая намо маха


карая тыри пура нагара бидыра пана карая адимук тока сымасана басини матыры гана намах сыкыры тая эпё намах сыкыры тыба имам багабата сытатага тосыни сам ситата патырам нама пара джита пыратюн гирам сарыба дэба нама сыкырытам сарыба дэпэбях пуджи там сары бадэ пэсыча пари пари там сарыба бута гыраха нигыраха

карим пара бадя чэдана карим дунам танам саты банам дамакам дусы танам нибараним акара мырытю пыра самана карим сарыба банда намок сана карим сарыба дусы тадусы бапына

нибараним чатура ситинам гыраха саха сыра нам пиды бам сана карим асытабим сатинам накса тыра нам пыра садана карим асытанам маха гыраханам пиды бам сана карим сары баса тыруни бараним гурам дусы бапына нам чана саним бисаса сытыра агы ниу дака уты раним апа раджи такура маха чаннам маха дипытам маха тэ джам маха сыбэ там джи бара маха бара сырия пандара басиним

арятара быры кутим чэба джам баджыра марэти бисы рутам падыма кымам баджира джихы бача мара чэба бара джита баджыра танди биса рача санта баитэ хапуджи тасаи мирупа маха сыбэта арятара маха бара апара баджира санкара чэба баджира комари куран дари баджира хасы тача маха бидя татакам чана марика кусум бара тана чэба баиро чана кудары тосы ниса биджирым паманача баджира канака пыра барочана баджира тундича сыбэ тача кама раксаса сипыра баите тэмудыра гана сарыбэ раксам куры банту мамася
омри сигана пыра сасы татагато сыниса хумбырум джамбана хумбырум сытам бана хумбырум похана хумбырум матана хумбырум парабидя самбаксана кара хумбырум сары баду сытанам сытам банакара хумбырум сары баякса ракса сагыра ханам пиды бамсана кара хумбырум чату расити нам гыраха саха сыра нам бина сана кара хумбырум асытабим сатинам накса тыра нам пыра садана кара хумбырум


асытанам маха гыраха нам пиды бам сана кара ракса раксамам багабам сытатага тосыниса маха пыра тюн гирэ маха саха сыра буджэ саха сыра сиры саи коти сата саха сыра нэтырэ абэмдя джиба рита натанака маха бажиро дара тыры пубана мандара

ом сыба сытиры пабату мама раджабая  чорабая агынибая удакабая бисабая сасы тырабая парача кырабая турыбик сабая асанибая акара мырытюбая дарани пумикам пабая урыка патабая раджа тандабая нагабая пидюбая супы ранибая

якса гыраха раксаса гыраха пырэта гыраха писача гыраха бута гыраха кумбанда гыраха путана гыраха ката путана гыраха сыканда гыраха апасы мара гыраха унмада гыраха чая гыраха рэбати гыраха

уджа хариня гарыба хариня джата хариня джибита хариня рудира хариня баса хариня мамса хариня мэда хариня маджа хариня банта хариня асучя хариня чича хариня

тэсам сары бэсам сары багы раханам-бидям чинда ями кираями пари быра джака-кырытам бидям чиндаями кираями дака дакини-кырытам бидям чиндаями кираями маха пасупати рудыра-кыры там бидям чиндаями кираями татыба гаруда сахэя-кырытам бидям чиндаями кираями маха кара матыры гана-кырытам бидям чиндаями кираями
капарика-
кырытам бидям чиндаями кираями
джая карама дукара сары барыта садана-
кырытам бидям чиндаями кираями чатуры багини-кырытам бидям чиндаями кираями бырым гири тика нанди кэсыбара ганапати сахэя-кырытам бидям чиндаями кираями нагына сырамана-кырытам бидям чиндаями кираями арыханта-кырытам бидям чиндаями кираями битарага-кырытам бидям чиндаями кираями паджира пани-кырытам бидям чиндаями кираями бырахыма кырытам рудыра кырытам нараяна-кырытам бидям чиндаями кираями паджира пани гухя кади пати-кырытам бидям чиндаями кираями

ракса раксамам пагабам ситата патыра намо сытутэ аситана рарыка пыраба сыпута бика ситата патырэ
джибара джибара дака дака бидака бидака дара дара бидара бидара чинда чинда бинда бинда хум хум паты паты сыбаха хэхэ паты амогая паты апы  рати хатая паты бара пырадая паты асура бидыра пакая


патысарыба дэпэбях патысарыба нагэбях патысарыба яксэбях патысарыба ракса сэбях патысарыба гарудэбях патысарыба гандары пэбя патысарыба асурэбях патысарыба кинда рэбях патысарыба махо рагэбях патысарыба пудэбях патысарыба писа чэбях паты-сарыба кумбан дэбях патысарыба путанэбях паты-сарыба ката путанэбях патысарыба дулырам гитэбях патысарыба дусы пырэк ситэбях патысарыба джиба рэбях патысарыба апасы марэбях патысарыба сыра манэбях патысарыба тиры тикэбях патысарыба унмам дэбях патысарыба

бидяча ребях паты джая кара маду кара сарыба рыта
садакэ пёби дяча ребях паты чатуры багини бяхпаты паджира кумари курандари бидяра джэбях паты маха пыра тюнги рэбях паты паджира санкарая пыра тюнгила раджая паты маха карая маты рыгана нама


сыкырытая паты индырая паты бырахыминие паты рудырая паты бисынабие паты бисынэбие паты бырахымие паты агыние паты маха карие паты родырие паты кара дандие паты аиндырие паты матырийе паты чамундийе паты калара тырие паты капарийе паты адимук токасы масана басиние паты

екэ читта сатыба мама дусыта читта папа читта
родыра читта биды баиса читта амаи тыра читта уты падаянти кираянти ман тыраянти джапанти джоханти


уджа хара гарыба хара рудира хара мамса хара мэда хара маджа хара баса хара джата хара джибита хара маря хара баря хара ганда хара пусыпа хара пара хара сащя хара папа читта дусыта читта

дэба гыраха нага гыраха якса гыраха раксаса гыраха асура гыраха гаруна гыраха киндара гыраха махорага гыраха пырэта гыраха писача гыраха бута гыраха путана гыраха ката путана гыраха кумбанда гыраха сыканда гыраха унмада гыраха чая гыраха апасы мара гыраха дака дакини гыраха рэбати гыраха джамика гыраха сакуни гыраха нандика гыраха рамбика гыраха канта пани гыраха

джыбара экахика дыбаи тияка тырэ тияка чатуры така нитя джыбара бисама джыбара батика паи тика сырэ сымика санди патика сарыба джыбара сило рыти арыда пабэ дака аро чака  акси рогам мука рогам хырыды рогам карына

сурам данда сурам хырыдая сурам марыма сурам пара сыба сурам пыры сыта сурам удара сурам кати сурам басыти сурам уру сурам джамга сурам хасыта сурам пада сурам сарыбан гапыра тюнга сурам бута бэтада дака дакини

джыбара тадыру кандю кити баро табаи сары паро харинга соса тыра сагара биса ёга агыни удака мара бэра кантара акара мырытю тыраи мука тыраи ратака бырысы чика сарыпа накура симха бягыра рикса таларик сачама раджи пибэ тэсам сары бэсам ситата патыра маха баджиро осыни сам маха пыратюн гирам яба дыба дасаё джана бянта рэна

сама-бандамкароми диса-бандамкароми пара
бидя-бандамкароми тэджо-бандамкароми хасыта-бандамкароми пада-бандамкароми сары банга пыра тюнга-бандамкароми тадята


Ом анарэ анарэ бисада бисада банда банда бандани бандани баира баджира пани паты хум бырум паты сыбаха намо сы татагатая сугата ярыхатэ самяк самбуддая сидям тубан тыра пада сыбаха!


По прозьбе Чой этот текст дхарани "Тэ буль джон нын ом син джу" был любезно предоставлен монахом сон-буддийского ордена Чоге – Иль Чо Сынимом.


\